HISTORIA

VA HISTORIK


2008 sattes  VA-projektet igång

På kommunens initiativ i miljötänkandets tidevarv tog några av områdets intresserade tag i saken och började med en intresseundersökning för införandet av kommunalt vatten och avlopp i området. Det första mötet den 18 juli var hos Norrtälje kommun. Man presenterade kommunens åtagande med anslutningsmöjligheter längs E18. De ekonomiska förutsättningarna var vid denna tidpunkt ännu rätt så oklara. En intressegrupp bildades i vårt område.

 


I slutet på året informerades alla fastighetsägare om förslaget till samfällighetsbildning och konsekvenserna av VA-anslutning. En enkät om intresset i området genomfördes.

 


På våren 2009 hölls ett möte med alla intresserade och nyfikna i Missionshuset i Spillersboda. Kommunens ordförande Kjell Jansson och miljöchefen Bertil Rusk deltog i mötet. Intresset i frågan var stort och en interimsstyrelse bildades. I januari 2010 hölls ett informationsmöte hos kommunen för alla som var intresserade. På hösten 2010 samlades underskrivna blanketter från intresserade fastighetsägare för att styrelsen skulle kunna gå vidare med frågan mot Lantmäteriet.

 


Inledande finansiella kalkyler upprättades som indikerade 185.000 kr per fastighet för anslutningsavgifterna och själva rördragningsentreprenaden. Detta jämfördes med anslutningsavgiften 210.000 kr som för tillfället gällde för anvisad anslutning vid tomtgräns i verksamhetsområde (där kommunen utför samfällighetens arbete).

 


Våren 2011 hade 160 medlemsfastigheter anmält intresse. Interimsstyrelsens arbete fortsatte och en ansökan till Lantmäteriet om förrättning inlämnades. Under sommaren påbörjades arbetet med anbudsförfrågan.

 


Förrättningsmöte hölls den 5 oktober och den 22 december stängdes förrättningen som vann laga kraft den 24 januari 2012. Vid denna tidpunkt hade 158 fastigheter gått med som medlemmar.

 


Den 7 januari 2012 kallade styrelsen till informationsmöte i Lännagården. Frågor runt den planerade entreprenaden diskuterades. Mötet biföll styrelsens förslag att påbörja entreprenaden.

 


Omedelbart beslutade styrelsen efter anbudsutvärdering att anta Rådmansö Schakt som vår entreprenör och grävningsarbetena kunde påbörjas.

 


Efter marknadsundersökningar bestämde styrelsen sig för den pump som fick de bästa rekommendationerna och som även var prismässigt bäst. När det gäller vattenmätarna är det också viktigt att alla i systemet har samma sorts mätare och trots att mätarna installeras i fastigheternas byggnader bekostar föreningen mätare till var och en.

 


Redan efter förrättningssammanträdet stod det klart för styrelsen att allt som går att finansiera gemensamt i föreningen skulle ingå i entreprenaden. Roslagens Sparbank erbjöd föreningen ett byggnadskreditiv på 32 Mkr som sedermera har omplacerats i tre lån med olika löptider.

 


Våren 2013 kunde anläggningen slutligen tas i bruk sedan kommunen blivit klar med sin del. Ca 40 fastighetsägare kopplade in sig så fort detta var möjligt. Därefter har flera fastigheter kopplats in sig under åren så att vi i början på 2015 har 168 fastigheter inkopplade.

 


Tyvärr har kostnaderna skenat och är idag betydligt högre än vad som kalkylerades med. Huvudorsaken är den felkalkylering kommunen gjorde beträffande sina VA-kostnader och de på grund av detta åtföljande avgiftshöjningar som kommunen tvingats till. Mycket har skrivits i tidningarna om detta. 

 


Under 2015 har ett av föreningens bundna lån lagts om till rörlig ränta vilket i rådande ränteläge innebär en väsentlig kostnadssänkning för föreningen.